REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ JK-TEAM JAKUB KRZEMIŃSKI. ZGODNIE Z RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

JK-team Jakub Krzemiński z siedzibą w Oleśnica 56-400, przy ul. Krzywoustego 1, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

W poszczególnych działach JK-team Jakub Krzemiński prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa JK-team Jakub Krzemiński, stanowiącą integralny element systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.

2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. JK-team Jakub Krzemiński posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

4. JK-team Jakub Krzemiński przetwarza dane osobowe w następujących celach:

5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez JK-team Jakub Krzemiński danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 6. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe i w jakim celu.   7. JK-team Jakub Krzemiński jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez JK-team Jakub Krzemiński lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.  

8. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).  Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od JK-team Jakub Krzemiński potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. JK-team Jakub Krzemiński  dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, JK-team Jakub Krzemiński może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a JK-team Jakub Krzemiński ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, JK-team Jakub Krzemiński wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez JK-team Jakub Krzemiński. 

f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na JK-team Jakub Krzemiński ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 

9. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. JK-team Jakub Krzemiński nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

12. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:  

JK-team Jakub Krzemiński, pod adresem: Oleśnica 56-400, ul.Krzywoustego 1, lub pod adresem e-mail kontakt@pradznatury.pl.